Regulamin Sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin dotyczący zakupów (dalej: „Regulamin”) opracowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) i obowiązuje od dnia 23.03. 2018 roku.
Regulamin dotyczy zasad składania zamówień, a w tym sposobu dokonywania zakupów, sposobu zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów, prawa i obowiązki Stron oraz główne zasady jakie obowiązują podczas postępowania reklamacyjnego towarów, które zostały nabyte w sklepie internetowym występującym pod adresem www.uchwytmeblowy.pl
Możliwość dokonywania zamówień w Sklepie internetowym uwarunkowane jest spełnieniem przez system teleinformatyczny, który używa Klient, poszczególnych minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej, b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej, c) Chrome 15.x, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
Każdemu klientowi został umożliwiony dostęp do niniejszego Regulaminu o każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza, który został umieszczony na stronie głównej serwisu Sklepu internetowego lub możliwość pobrania Regulaminu i sporządzenie jego wydruku.

DEFINICJE

Klient– jest to osoba fizyczna, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, która złożyła Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Konsument– Klient będący osobą fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową.
Sklep internetowy– prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny pod domeną internetową www.uchwytmeblowy.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia i dokonywać zakupu Towarów.
Sprzedający– AMR Akcesoria Meblowe Remigiusz Rumiński, NIP: 5591945099, siedziba firmy: 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 35.
Towar– rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za po średniactwem Sklepu internetowego.
Zamówienie– oświadczenie woli Klienta o zamiarze zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Rejestracja podczas składania zamówień w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolną wolą Kupującego; Klient ma możliwość złożyć Zamówienie bez wykonywania rejestracji w Sklepie internetowym, jednak jest zobligowany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji, aby dokonać zakupów.
W zamierzeniu rejestracji w Sklepie Internetowym (czyli dokonania założenia konta Klienta), należy dokładnie wypełnić formularz rejestracyjny, podając co najmniej dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe, a następnie zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Zamówienia. Rejestracja jest nieodpłatna.
Po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym, za każdym razem kiedy Klient wykona logowanie będzie ono odbywało się przy użyciu danych podanych, wcześniej w formularzu rejestracyjnym.
Obsługa Sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach: 10.00 – 17.00.
Informacje dotyczące Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego (w szczególności dane, parametry techniczne, opisy, rozmiary, zdjęcia, ceny) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Towary, które przeznaczone zostały do wyprzedaży lub promocji dostępne są do wyczerpania zapasów. Ze względu na ograniczoną ilość powyższych Towarów, Zamówienia, które zostaną złożone po wyczerpaniu zapasów nie zostaną zrealizowane, a Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
Wszystkie ceny Towarów, które zostały zamieszczone na stronie Sklepu internetowego podane zostały w polskich złotych i stanowią kwoty brutto zawierające podatki, cła, w tym VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy Towaru.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian cen Towarów, które są dostępne w Sklepie internetowym oraz do możliwości przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższy zapis nie dotyczy transakcji, które są już w trakcie realizacji.

III. ZAMÓWIENIA

Klient ma możliwość składania zamówień na Towary, które dostępne są w asortymencie Sklepu internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.W celu złożenia zamówienia, ważne jest posiadanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej.
W zamierzeniu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy:
a)wejść na stronę internetową www.uchwytmeblowy.pl
b)dokonać logowania do Sklepu internetowego (dla zarejestrowanych Klientów);
c) dokonać wyboru Towaru i następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
d) dokonać wyboru sposobu dostawy Towaru i formę płatności;
e) wprowadzić do wolnych pól dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe, które są niezbędne do realizacji Zamówienia (dla Klientów niezarejestrowanych), dokonać akceptacji Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji Umowy sprzedaży;
f) Kliknąć przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
Po dokonaniu powyższych czynności oraz podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie kompletnego złożonego Zamówienia, które zawierać będzie m. in. opis wybranych Towarów, łączną cenę oraz inne koszty związane z realizacją Umowy sprzedaży.
Podczas składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”, które potwierdza złożenie Zamówienia, na tym etapie Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych oraz wybranych Towarów. Komunikaty oraz dostępne informacje na stronie mają na celu ułatwienie przeprowadzenia całego procesu zamówienia.
Skuteczne i prawidłowe złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Po dokonaniu Zamówienia, Klient otrzyma na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożonego Zamówienia.
Gdy realizacja Zamówienia jest możliwa, następnie na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie przesłana wiadomość elektroniczna wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Zamówienia złożone w dni robocze (poniedziałek – piątek) po godzinie 14.00, w niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy, zostaną zweryfikowane i rozpatrzone przez Sprzedającego nie wcześniej niż w najbliższym dniu roboczym.
Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej i skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży Towarów.
Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze lub po odbiorze zamówienia.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

W sklepie internetowym dostępne są różne sposoby płatności. Klient ma możliwość wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
a) Przelew bankowy – na rachunek bankowy Sprzedającego, którego numer zostanie podany w wiadomości e-mail: potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w Art. IV pkt 7 Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, o którym mowa w Art. IV pkt 8 Regulaminu. W tytule przelewu należy wskazać dane osobowe Klienta i numer Zamówienia;
b) Przelewem za pośrednictwem systemu on-line DotPay (jest to metoda płatności natychmiastowej)– w sytuacji wybrania tego sposobu płatności, po dokonaniu kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”, Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę systemu DotPay; aby dokonać prawidłowo zapłaty, należy postępować według instrukcji informacyjnych generowanych przez system. Po zakończeniu wszystkich czynności wskazanych przez system, Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę www.uchwytmeblowy.pl oraz poinformowany, czy płatność została zaakceptowana.
c) Przelew za pośrednictwem systemu PayPal – metoda płatności natychmiastowej. Za pomocą tej metody można dokonywać opłaty w obcej walucie. W sytuacji wybrania tego sposobu płatności, po dokonaniu kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”, Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę systemu PayPal; aby dokonać prawidłowo zapłaty, należy postępować według instrukcji informacyjnych generowanych przez system. Po zakończeniu wszystkich czynności wskazanych przez system, Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę www.uchwytmeblowy.pl oraz poinformowany, czy płatność została zaakceptowana.
W sytuacji wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt a) b) lub c) powyżej, Towar zostanie wysłany do Klienta tylko pod warunkiem wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

V. DOSTAWA

Towary zamawiane w Sklepie Internetowym realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod adres, który został wskazany przez Klienta.
Zamówienie realizowane jest niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży – wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego. Dostawa Zamówienia wynosi 2-3 roboczych. Zamówienie złożone w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, zostanie przekazane do realizacji nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
Zamówienie zostanie potwierdzone (przyjęte do realizacji) pod warunkiem, że zamówione Towary będą aktualnie dostępne. W sytuacji niedostępności danego Towaru, Klient zostanie niezwłocznie (jednakże w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia, w praktyce informacja zostaje wysłana tego samego dnia lub na drugi dzień, w zależności od godziny złożenia zamówienia) poinformowany o anulowaniu Zamówienia wynikające z braku Towarów lub o konieczności przedłużenia terminu realizacji Zamówienia, z prośbą o zaakceptowanie woli dalszej realizacji tego Zamówienia. W sytuacji braku Towaru lub niezaakceptowania woli dalszej realizacji Zamówienia, Klientowi zostaną niezwłocznie zwrócone opłaty, jeśli takie w związku z realizacją Zamówienia wykonał.
Zamówienia do Klienta wysyłane są za pośrednictwem firmy DHL.

c) koszty przesyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie, w zależności od kraju,

Klient będący Konsumentem otrzymuje razem z Towarem lub w wersji elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail) pisemne potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży (fakturę/paragon).
W momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W sytuacji stwierdzenia:
a)uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b)niekompletności przesyłki,
c)niezgodności przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient ma obowiązek dokonać wszelkich czynności, które są niezbędne do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i niezwłocznego skontaktowania się ze Sprzedającego, w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszych czynności.
Odbiór Towaru należy potwierdzić pisemnym pokwitowaniem na odpowiednim dokumencie, okazanym przez Kuriera.
W sytuacji gdy, Zamówienie nie zostanie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku kiedy Klient z nieuzasadnionych przyczyn odmówi odbioru zamówionego Towaru, podania przez niego błędnego adresu lub kodu pocztowego, lub telefonu kontaktowego, Sprzedawcy przysługuje prawo dochodzenia od Klienta naprawienia szkody, którą Sprzedawca poniósł w związku z wykonaniem zobowiązania, przede wszystkim prawo do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją Zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu Towaru (także pierwotnego, tzn. kosztu sprowadzenia Towaru w przypadku jego niedostępności w magazynie Sklepu Internetowego).

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Klientowi będącemu Konsumentem, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru, bez podania przyczyny.
W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Klient może skorzystać z formularza o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe. Może wykorzystać swój własny formularz, jednak powinny na nim znaleźć się dane występujące w udostępnionym formularzu.
Pismo, które zawiera oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży należy wysłać na adres: ul. Lęborska 35, 83-340 Sierakowice […] lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@uchwytmeblowy.pl (w takim wypadku Klientowi zostanie niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.), natomiast zwracany towar (uchwyty, zamki, itp.) należy odesłać na adres: Arte Metal Style Polska, ul. Długa 8/14, 00-238 Warszawa.
[Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w na końcu regulaminu, w Załączniku Nr 1] W sytuacji odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru Sprzedającemu przed jego upływem. Klient może zrezygnować z całości zamówienia lub jego części, szczegóły powinny zostać uzgodnione telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Zwracany Towar musi być kompletny i niezniszczony, nienoszący śladów używania, z firmowymi metkami producenta. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, jak również koszty odpowiedniego zabezpieczenia Towaru podczas transportu.
Wszelkie poniesione opłaty przez Klienta za Towar oprócz kosztów jego dostarczenia do Klienta, zostaną zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w sytuacjach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
Sprzedawca nie odpowiada za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa w §8 ust. 2 powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy potrzebnych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie odpowiada również, gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem w wyniku przekazania przez Klienta błędnych danych, które są wymagane do przelewu bankowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takiej sytuacji, natychmiast po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

VII. REKLAMACJE

Stosownie do przepisów art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego, Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, w sytuacji, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
Reklamacje mogą również być składane mailowo na adres e-mail: biuro@uchwytmeblowy.pl, lub pisemnie na adres siedziby Sprzedającego
Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych, które zostały podane przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
Sprzedający przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży Towarów, które zostały zamówione przez Klienta
Klient ma w pełni prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być również poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (w zakładce „Twoje konto”).
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). Akceptacja takiej zgody wiąże się z otrzymywaniem na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także innych informacji handlowych.
Klient ma możliwość w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter)
Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są autentycznymi danymi Klienta.

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe, które zostały podane przez Klienta w trakcie rejestracji konta lub składania zamówienia, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, przetwarzane są niezbędne dla Sprzedającego tylko i wyłącznie w celu prowadzenia Sklepu internetowego, a w szczególności:
a)dokonania zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;
b)dokonania realizacji zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;
c)dokonania rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
d)prowadzenia wszelkich działań marketingowych poprzez przekazywanie Klientom informacji dotyczących sklepu, oferty i promocji – pod warunkiem, że Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, na zasadach opisanych poniżej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić Sprzedającemu świadczenie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej oraz dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym.
Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, jest Sprzedający.
Klient posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich poprawiania i usunięcia. Klient również może sam poprawić lub usunąć dane osobowe, po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
Sprzedawca zastrzega, że za wyraźną zgodą Klienta mogą zostać przekazane dane osobowe Klienta, w zakresie, który jest niezbędny dla realizacji Umowy sprzedaży firmie DotPay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, posiadającą certyfikaty bezpieczeństwa: Certyfikat PCI DSS Level 1, Certyfikat Thawte Web Server Certificate z EV (Extended Validation), Rzetelna Firma, w sytuacji, gdy Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności DotPay. Przekazanie dotyczy danych osobowych, które są niezbędne do zrealizowania płatności przez DotPay. Przekazanie danych osobowych również musi zaistnieć w ramach firmy kurierskiej oraz hurtowni współpracującej ze sklepem w celu tylko i wyłącznie prawidłowej realizacji zamówienia.
Podobnie Sprzedawca zastrzega, że za wyraźną zgodą Klienta mogą zostać przekazane dane osobowe Klienta, w zakresie, który jest niezbędny dla realizacji Umowy sprzedaży firmie PayPal (Europe) S.à r.l. u0026amp; Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, która dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej oraz podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. u0026amp; Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia. Sytuacja ta zaistnieje w momencie, gdy Klient dokona wyboru płatności poprzez system płatności PayPal. Przekazanie dotyczy danych osobowych, które są niezbędne do zrealizowania płatności przez PayPal.
Sprzedawca zatem zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zbiory takie dotyczą głównie oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów

X. NEWSLETTER

Klient ma możliwość wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, zaznaczając odpowiednią rubrykę w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W sytuacji, kiedy Klient wyrazi taką zgodę, otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego oraz inne informacje handlowe.
Klient ma prawo w każdym dowolnym momencie dokonać rezygnacji z prenumeraty Newsletter samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter).

XI. POLITYKA COOKIES

Sprzedający informuje, że w Sklepie internetowym pod adresem www.uchwytmeblowy.pl wykorzystywane są pliki „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
Zapisanie tych plików na urządzeniu Klienta pozwala m. in. zapamiętać dane logowania, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła, zapamiętać towary dodane do koszyka, czy dostosować treści strony do zainteresowań Klienta. Pliki cookie umożliwiają również zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego, dzięki czemu Sprzedający może rozwijać Sklep zgodnie z preferencjami potencjalnych Klientów.
Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Klienta, tak więc na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są również w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Klienta i nie ingerują w jego ustawienia ani ustawienia zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytywanie zawartości tych plików jest możliwe wyłącznie przez serwer, który je utworzył.
Według zasady stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są to tzw. pliki tymczasowe, pozostające na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki to takie, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas w parametrach plików „cookies” lub do momentu, kiedy zostaną ręcznie usunięte przez użytkownika.
Pliki „cookies”, które wykorzystywane są przez partnerów operatora strony internetowej, w tym zwłaszcza użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
Według przyjętych standardów oprogramowanie, które służy do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może przyczynić się do nieprawidłowym działaniu niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jednak w sytuacji umów zawieranych z klientami, którzy są Przedsiębiorcami Sprzedawca jest odpowiedzialny tylko w sytuacji umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach autentycznie poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług, które są świadczone drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (a zwłaszcza operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca jednak jest odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną oraz osób, którym powierzył wykonanie tych usług.
Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niemożliwość lub pojawiające się utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, które wynikają z przyczyn leżących po stronie Klienta, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy Klient utraci Hasło lub osoby trzecie wejdą w jego posiadanie (niezależnie od sposobu). Sprzedawca jednak ponosi odpowiedzialność, jeśli Klient utracił Hasło lub osoby trzecie weszły w jego posiadanie, co nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu szkód, które zostały spowodowane działaniami lub zaniechaniami Klientów, a zwłaszcza za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób, który jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
7.1 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

W sytuacji, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, że treści publikowane na Stronie Internetowej Sklepu naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może zawiadomić Sprzedawcę o powyższym naruszeniu.
Sprzedawca zawiadomiony o zaistnieniu potencjalnego naruszenia, podejmie natychmiast działania, które mają na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści, które stały się przyczyną naruszenia.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
Wszelkie prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji itp. udostępnianych na stronie Sklepu internetowego, są zastrzeżone dla Sprzedającego, ewentualnie innych wyraźnie wskazanych podmiotów.
Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, również majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, jak również do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
Klient, podczas korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek interwencji w treść, strukturę, formę, grafikę, sposób działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób, który jest sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego tylko i wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego mające na celu prowadzenie przez Klienta działalności komercyjnej lub jakiejkolwiek innej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może być narażone na różne zagrożenia pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, w związku z tym Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które będą w stanie zminimalizować wymienione wyżej zagrożenia. W szczególności wykorzystywać programy antywirusowe lub chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie podejmuje się prośby do Klienta o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
Klient zobowiązany jest starać się, aby została zachowana poufność jego konta i nieudostępnianie Hasła osobom trzecim. W wyniku wystąpienia sytuacji wskazujących na podejrzenie, iż Hasło mogło zostać przejęte przez osobę nieuprawnioną, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym incydencie Sprzedawcę, za pośrednictwem dostępnych środków łączności. W takim przypadku Klient powinien natychmiast zmienić Hasło, z zastosowaniem odpowiednich funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
Sprzedawca tworzy i wprowadza zabezpieczenia mające na celu chronić przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści umieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu. W wyniku tego zastosowania zabezpieczeń przez Sprzedawcę Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań, które zmierzają do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań
Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych jego postanowień.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, który został wskazany przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.04.2018
Klient akceptując regulamin w momencie składania zamówienia jednocześnie wyraża zgodę na wszystkie warunki zawarte w regulaminie.