WOSK W P£YNIE 1L – M01041

87,12 

SKU: 8001661009069 Kategoria:

P³ynny, metalizowany wosk na bazie wody, wskazany szczególnie do marmuru, ceramiki, granitu, p³ytek, kamienia naturalnego, linpleum i malowanych posadzek betonowych, zapewnia im po³ysk i ochronê. Tworzy niewidzialny film, który chroni powierzchnie przed kurzem, brudem i œladami butów.  Sposób u¿ycia: Przed na³o¿eniem wosku dok³adnie odkurzyæ i umyæ konserwowana powierzchniê (polecamy detergent o neutralnych pH M06009-10-11-12). Nastêpnie wylaæ wosk bezpoœrednio na pod³ogê i równomiernie rozprowadziæ lekko zwil¿on¹ bawe³nin¹ œciereczk¹ lub g¹bk¹). Wejœcie na konserwowan¹ powierzchniê jest mo¿liwe dopiero po upewnieniu siê i¿ jest ona ca³kowicie sucha. Nie jest konieczne polerowanie, ale w razie potrzeby mo¿na polepszyæ efekt nab³yszczenia wosku za pomoca polerki. Aby zachowa po³ysk konserwowanej powierzchni, mo¿na dodaæ 1 szklankê wosku metalicznego do 5 litrów gor¹cej wody i przetrzeæ pod³ogê takim roztworem, raz na 15 dni. Ostrze¿enie: nigdy nie stosowaæ na metalizowanym wosku Wydajnoœæ: oko³o 20 m2/lt Pojemnoœæ: 1 l.