WOSK W P£YNIE 1L – M01039

86,82 

SKU: 8001661009052 Kategoria:

WOSK P£YNNY BEZBARWNY  „NOVECENTO”  P³ynny wosk  przeznaczony do powierzchni z drewna surowej, woskowanej lub olejowanej (parkiet, boazeria, panele, belki). Nie nadaje siê do parkietu z lakierowanego lub wstêpnie wykoñczonego drewna (w tym przypadku polecamy mleczko nab³yszczaj¹ce do drewna M01045). Produkt zaiera wysokiej jakoœci  surowce, takie jak esencja portugalskiej terpentyny i nierafinowany wosk pszczeli, ktorych zadaniem jest od¿ywianie, ochrona i nab³yszczanie. Sposób u¿ycia: Wosk nanieœæ na such¹ bawelnian¹ œciereczkê lub bezpoœrednio na powierzchniê i rozprowadziæ tak aby otrzymaæ mo¿liwie równomiern¹ warstwê. Odczekaæ oko³o 30 minut, a nastêpnie wypolerowaæ za pomoc¹ bawe³nianej szmatki lub polerki. Bez dodatku silikonu. Wydajnoœæ: oko³o 20m2/1lt Opakowanie 1l. p³yn