WOSK P£YNNY BARWI¥CY ORZECH CIEMNY 500 ML – BW00056

46,77 

SKU: 8014885002372 Kategoria:

Wosk p³ynny barwi¹cy orzech ciemny 500 ml P³ynny wosk barwi¹cy przeznaczony jest do barwienia i postarzania mebli, pod³óg, stela¿y drewnianych itp. Nadaje siê do powierzchni z surowego, woskowanego lub olejowanego drewna, do parkietów, boazerii i belek. Zawiera cenne surowce dziewiczy wosk pszczeli, który od¿ywia, chroni i nab³yszcza. Doskona³y do przywracania ciemnego drewna do ich pierwotnego koloru, które wyblak³o pod wp³ywem œwiat³a i czasu.   Przed u¿yciem dobrze wstrz¹sn¹æ. Wylaæ bezpoœrednio na drewno lub bawe³nian¹ szmatkê, a nastêpnie bardzo równomiernie rozprowadziæ, a¿ do ca³kowitego wch³oniêcia produktu. Jeœli uzyskany kolor nie jest wystarczaj¹co ciemny, na³o¿yæ drug¹ warstwê, w razie potrzeby trzeci¹ aby uzyskaæ po¿¹dany odcieñ. Pozostaw do wyschniêcia na pó³ godziny, a nastêpnie wypoleruj we³nian¹ szmatk¹.   Gotowy do u¿ycia. Bez dodatku silikonu. Opakowanie 500 ml