WATA STALOWA GRUBA 1KG – M03025

70,91 

SKU: 2010000010129 Kategoria:

Wata Stalowa Gruba Do  œcierania , docierania powierzchni drewnianych, usuwanie farby, lakieru, rdzy itp. Cena odnosi siê do opakowania 1 kg We³na stalowa s¹ to popl¹tane cienkie stalowe w³ókna, wystêpuje w ró¿nych gruboœciach. We³na stalowa jest bardzo uniwersalnym materia³em s³u¿¹cym do czyszczenia, szlifowania i polerowania powierzchni wykonanych z ró¿nych materia³ów. Jest niezbêdnym materia³em przy odnawianiu mebli, starych okuæ meblowych lub ozdób wykonanych z drewna lub metalu. Gruba we³na stalowa  mo¿e s³u¿yæ do postarzania i uwydatniania faktury miêkkiego drewna, do czyszczenia bez zarysowañ szk³a lub do usuwania starych pow³ok lakierniczych z drewna lub metalu. We³na stalowa œredniej gruboœci  mo¿e s³u¿yæ do usuwania starych warstw politury z antycznych mebli przy u¿yciu rozpuszczalników, do wyg³adzania powierzchni drewnianych, czyszczenia bez zarysowañ metalowych elementów. Drobna we³na stalowa o oznaczeniu 0000, 000  mo¿e s³u¿yæ do matowania powierzchni o wysokim po³ysku, nak³adania wosku i wyg³adzania woskowanego drewna, polerowania miedzi, aluminium lub mosi¹dzu, polerowania powierzchni wykoñczonych na wysoki po³ysk.