UCHWYT DO MEBLI PӣKSIʯYC GRAFIT CB1195Z096.83

93,55 

SKU: 2010000021507 Kategoria:

Cena dotyczy jednej po³owy – 1 szt. Wymiary: – szerokoœæ: 80 mm – wyskoœæ: 160 mm – g³êbokoœæ: 26 mm – œrednica ca³kowita kompletu 2 szt.: 160 mm – rozstaw otworów monta¿owych: 96 mm – kolor pokrycia: 83 – grafit – waga: 0,25 kg/1 szt. – wkrêty monta¿owe w komplecie – materia³: Znal – stop cynku i aluminium Nowoczesna wersja tradycyjnego uchwytu inspirowanego stylem Art Deco. Wzory klasyczne bywaj¹ ponadczasowe i ten uchwyt jest tego znakomitym przyk³adem. Ze wzglêdu na swój kszta³t znany jest jako Pó³ksiê¿yc (Half Moon). Ponadczasowe wzornictwo sprawia, ¿e mo¿na go ³¹czyæ z szerok¹ gam¹ mebli. Ten niezwykle dekoracyjny uchwyt wzbogaca nie tylko nowe meble, ale zamontowany na starych meblach mo¿e im nadaæ zupe³nie nowe ¿ycie. Do kuchni, garderob, szaf, komód i innych mebli.