UCHWYT ¯ELAZNY DO MEBLI PIPIOLU FE08302.27

56,55 

SKU: 2010000016626 Kategoria:

Wymiary: – Szerokoœæ: 122 mm – Œrednica: 8 mm – G³êbokoœæ: 37 mm – Rozstaw otworów monta¿owych – 100 mm – Wykonane z kutego ¿elaza – Kolor pokrycia – stare ¿elazo – 2 œruby dostêpne w zestawie