UCHWYT ¯ELAZNY DO MEBLI MUMUSU FE08318.27

55,03 

SKU: 2010000016664 Kategoria:

Wymiary: – Szerokoœæ: 107 mm – Gruboœæ: 10×10 mm – G³êbokoœæ: 38 mm – Rozstaw otworów monta¿owych – 96 mm – Wykonane z kutego ¿elaza – Kolor pokrycia – stare ¿elazo – 2 œruby dostêpne w zestawie