UCHWYT ¯ELAZNY DO MEBLI ISCHIDU FE08301.27

53,50 

SKU: 2010000016619 Kategoria:

Wymiary: – Szerokoœæ: 108 mm – Œrednica: 11 mm – G³êbokoœæ: 34 mm – Rozstaw otworów monta¿owych – 96 mm – Wykonane z kutego ¿elaza – Kolor pokrycia – stare ¿elazo – 2 œruby dostêpne w zestawie