TARNIKI HATTORI MINI ZESTAW – DK704681

199,47 

SKU: 4049933038267 Kategoria:

Zestaw miniaturowych wygiêtych tarników Hattori, 5-czêœciowy. Do modelarstwa, lutnictwa itp. Tarniki Hattori Jedyna taka oferta na rynku europejskim: rêcznie wykonane tarniki Hattori, produkowane w ma³ych seriach. Ze wzglêdu na ich szczególn¹ formê maj¹ uniwersalne zastosowanie i dobry stosunek ceny do jakoœci. £ukowate uszeregowanie zêbów skutkuje efektywnym i równomiernym usuwaniem materia³u. Ostrza ze stali wêglowej C45. Naciêcie 4 D³ugoœæ naciêcia 20-50 mm D³ugoœæ ca³kowita 140-180 mm