TARNIK PÓ£OKR¥G£Y DO TWRDYCH MATERIA£ÓW – DK711071

154,07 

SKU: 4049933102401 Kategoria:

Solidne tarniki do obróbki twardych materia³ów. Ostre, zakrzywione ostrza zapewniaj¹ szybkie usuwanie materia³u i odrzucanie wiórów na bok. Hartowane do twardoœci powy¿ej 60 HRC, przez co charakteryzuj¹ siê ekstremalnie wysok¹ trwa³oœci¹. Zastosowanie: P³yty, materia³y syntetyczne Zgrubne formowanie w rzeŸbiarstwie Zalety: Mo¿liwoœæ obróbki spoin klejowych Sprawne usuwanie materia³u G³adkie powierzchnie Bez zatykania zêbów D³ugoœæ naciêcia 120 mm D³ugoœæ ca³kowita 200 mm Szerokoœæ 16 mm