TAMPON DO POLITURY 1MB – DK810008

31,17 

SKU: 4049933037109 Kategoria:

TAMPON DO POLITURY   Idealny materia³ na tampony do politury szelakowej, wyró¿niaj¹cy siê du¿¹ ch³onnoœci¹. Drobno dziany materia³ ze wzglêdu na jego przypominaj¹c¹ rêkaw formê i wytrzyma³oœæ nadaje siê równie¿ do pakowania delikatnych czêœci i narzêdzi. Materia³ przypominaj¹cy frotê, ze 100% bawe³ny.    Wymiary: – d³ugoœæ ca³kowita 15 m – wysokoœæ 10 cm Cena dotyczy 1 metr bie¿¹cy