STRUG RÓWNIAK – DK703140

324,64 

SKU: 4021066131022 Kategoria:

Strug jednorêczny Porêczny strug do zastosowañ w stolarstwie artystycznym i lutnictwie. K¹t nachylenia 25°. K¹t fazy 25°. W zwi¹zku z tym k¹t ciêcia wynosi 50° i jest odpowiedni do pracy z twardymi rodzajami drewna. Strugi Kunz Przedsiêbiorstwo Kunz wykonuje solidne strugi o dobrym stosunku jakoœci do ceny z odpornego na zu¿ycie ¿eliwa szarego. Standardowe no¿e strugów ze stali narzêdziowej hartowane s¹ do ok. 62 HRC. Do obróbki najtwardszych rodzajów drewna jako akcesorium dodatkowe dostarczane s¹ no¿e ze stali HSS (ok. 65 HRC) o d³ugiej ¿ywotnoœci. Zielony kolor powierzchni sprawia, ¿e marki »Kunz« (Made in Germany) nie da siê pomyliæ z ¿adn¹ inn¹. Szerokoœæ ostrza 33 mm Gruboœæ ostrza 2,5 mm D³ugoœæ ca³kowita 130 mm Masa 310 g