STRUG OŒNIK – DK703127

356,28 

SKU: 4021066131510 Kategoria:

Oœnik Kunz z regulacj¹ g³êbokoœci skrawania, zaokr¹glony Do skrawania cienkich wiórów podczas obróbki wszelkich elementów p³askich i zakrzywionych wzd³u¿nie. G³êbokoœæ ciêcia mo¿na regulowaæ za pomoc¹ mechanizmu precyzyjnej regulacji. Promieñ wersji zaokr¹glonej – 35 mm. Strugi Kunz Przedsiêbiorstwo Kunz wykonuje solidne strugi o dobrym stosunku jakoœci do ceny z odpornego na zu¿ycie ¿eliwa szarego. Standardowe no¿e strugów ze stali narzêdziowej hartowane s¹ do ok. 62 HRC. Do obróbki najtwardszych rodzajów drewna jako akcesorium dodatkowe dostarczane s¹ no¿e ze stali HSS (ok. 65 HRC) o d³ugiej ¿ywotnoœci. Zielony kolor powierzchni sprawia, ¿e marki »Kunz« (Made in Germany) nie da siê pomyliæ z ¿adn¹ inn¹. Szerokoœæ ostrza 52 mm Gruboœæ ostrza 2 mm D³ugoœæ ca³kowita 250 mm Masa 320 g Podeszwa prosty