STRUG OŒNIK – DK703124

411,31 

SKU: 4021066130506 Kategoria:

Oœnik Kunz bez regulacji g³êbokoœci skrawania, wypuk³y Do powierzchni wklês³ych i wypuk³ych, np. siedzisk krzese³, porêczy czy okr¹g³ych szczebli. Promieñ wewnêtrzny wersji wklês³ej nr 55 (350 g) wynosi 48 mm. Promieñ zewnêtrzny wersji wypuk³ej nr 50 (250 g) wynosi 48 mm. Strugi Kunz Przedsiêbiorstwo Kunz wykonuje solidne strugi o dobrym stosunku jakoœci do ceny z odpornego na zu¿ycie ¿eliwa szarego. Standardowe no¿e strugów ze stali narzêdziowej hartowane s¹ do ok. 62 HRC. Do obróbki najtwardszych rodzajów drewna jako akcesorium dodatkowe dostarczane s¹ no¿e ze stali HSS (ok. 65 HRC) o d³ugiej ¿ywotnoœci. Zielony kolor powierzchni sprawia, ¿e marki »Kunz« (Made in Germany) nie da siê pomyliæ z ¿adn¹ inn¹. Szerokoœæ ostrza 52 mm Gruboœæ ostrza 2 mm D³ugoœæ ca³kowita 250 mm Masa 290 g Podeszwa wypuk³y