STRUG, K¥TNIK RÊCZNY – DK703335

588,46 

SKU: 4049933297190 Kategoria:

Do obróbki przylg i balustrad oraz wykañczania z³¹czy ciesielskich poprzecznych. Niski k¹t nachylenia (12°) umo¿liwia równie¿ struganie drewna o przekroju poprzecznym. K¹t fazy 25°. W zwi¹zku z tym k¹t ciêcia wynosi 37°. £atwa w obs³udze, precyzyjna regulacja no¿a. Brak regulacji szczeliny. Dostawa wraz z pokrowcem na strug z mieszanki bawe³ny i juty ze sznurkiem do zamykania. Szerokoœæ ostrza 44 mm Gruboœæ ostrza 3 mm Materia³ ostrza Stal SK4 D³ugoœæ ca³kowita 160 mm Masa 860 g