ROZETA , PODSTAWA Z PY£U DRZEWNEGO F560505

149,78 

SKU: 5907180872630 Kategoria:

Rozeta , wykonana z py³u drzewnego,z motywem roœlinnym. Dedykowana jako ornament dekoracyjny do mebli lub nawet  jako ma³e rozety sfitowe oraz wielu innych aplikacji nadaj¹ca indywidualny i elegancki charakter. Idealny sposób na dekoracjê zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych wnêtrz. Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej uszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi ,lakierowane. Baza , podstawa dekoracyjne elementy konstrukcyjne i wykoñczeniowe. Elementy dekoracyjne zaspokajaj¹ce ró¿ne gusta i potrzeby bez ograniczania kreatywnoœci, elementy konstrukcyjne i wykoñczeniowe s¹ punktem wyjœcia do o¿ywienia wszystkiego, co sugeruje fantazja. Wymiary: œrednica     370 mm   gruboœæ        55 mm