P£YN CZYSZCZ¥CO – POSREBRZAJ¥CY – NS00001

36,90 

SKU: 5032871002659 Kategoria:

P³yn na bazie czystego srebra, czyœci i pozostawia œwie¿¹ warstwê czystego srebra na platerowanych wyrobach i metalach nieszlachetnych. Idealny do wyrobów, na których srebrny plater uleg³ lekkiemu wytarciu. Czyœci zmatowienia, odtwarza cienk¹ warstwê srebra gwarantuj¹c uzyskanie d³ugotrwa³ego po³ysku. Zawiera czyste srebro i œrodek przeciwdzia³aj¹cy matowieniu. Formu³a oparta na wodzie.Zastosowanie do odœwie¿ania bi¿uterii, sztuæców, sreber, zniszczonych wyrobów galwanicznie srebrzonych.  Pojemnoœæ: 150 ml