PRIMAL AC33 1KG – B07081

75,67 

SKU: 2010000009970 Kategoria:

PRIMAL ACrylic 33  Doskona³y klej do papieru i tekstyliów. Stosowany jest równie¿ w konserwacji do podklejania pêcherzy podtynkowych. Nowa formu³a Primalu zosta³a udoskonalona o filtry UV, dziêki czemu posiada lepsz¹ odpornoœæ na ¿ó³kniêcie. Proces wi¹zania mo¿na odwróciæ acetonem lub toluenem. Rozpuszczalny w wodzie, ksylenie, toluenie, w proporcjach 20% – 30%. Jest doskonale elastyczny. Tworzy b³onê przeŸroczyst¹, bezbarwn¹ i plastyczn¹. Charakteryzuje siê dobr¹ penetracj¹ i wspania³ymi w³aœciwoœciami zwil¿aj¹cymi. Minimalna temperatura wi¹zania wynosi 5- 10°C, pH 9 – 9,5, temperatura miêkniêcia 16°C, lepkoœæ œrednia 6 PaS. Opakowanie 1 kg