POLITURA SZELAKOWA W SPRAYU 400ML – BW00026

46,45 

SKU: 8014885047007 Kategoria:

Politura szelakowa w sprayu, nie zawieraj¹ca wosku. Mo¿e byæ stosowany do zabezpieczenia koñcowego na³o¿onych p³atków srebra i szlagmetalu.  Gotowa do u¿ycia. Do politurowana drewna, szczególnie przydatna do elementów toczonych, rzeŸbionych i innych detali o nieregularnych kszta³tach. Daje efekt tradycyjnej politury na³o¿onej tamponem. Bardzo trwa³a,  o du¿ej przezroczystoœci. Sposób u¿ycia: pojemnik wstrz¹sn¹æ energicznie przed ka¿dym u¿yciem, spryskaæ powierzchniê politur¹ z odleg³oœci 25-30 cm, pozostawiæ do wyschniêcia co najmniej 30 min., wyschniêt¹ warstwê zmatowiæ za pomoc¹ we³ny stalowej nr  000,  w razie potrzeby na³o¿yæ kolejne warstwy politury czekaj¹c a¿ ka¿da poprzednia wyschnie i zostanie zmatowiona j.w. Iloœæ na³o¿onych warstw zale¿y od efektu lœnienia jaki chcemy osi¹gn¹æ. Opakowanie 400 ml.