POLITURA , SZELAK W P£YNIE 250 ML OB02013

37,68 

SKU: ac2c37e96cf5 Kategoria:

Politura powstaje w wyniku po³¹czenia szelaku i alkoholu. S³u¿y do wykañczania oraz konserwacji powierzchni drewnianych. Odpowiednio na³o¿ona wydobywa z mebli piêkn¹ barwê oraz nadaje im szlachetnego, intensywnego po³ysku. Na³o¿enie kilku warstw doskonale podkreœli naturaln¹ barwê drewna. W odró¿nieniu od bejcy i wosku politura szelakowa nie ma w³aœciwoœci barwi¹cych. Dostêpny w pojemnoœci 250 ml