POLITURA RUSTINS SANDING SEALER, NA BAZIE SZELAKU – DK810223

100,88 

SKU: 5015332001767 Kategoria:

Rustins Sanding Sealer to szybkoschn¹cy grunt do szlifowania na bazie szelaku. Jest wyraŸnie gêstszy od szelaku, najczêœciej wystarczy jednokrotne zagruntowanie. Z tego powodu ten szybkoschn¹cy grunt nadaje siê do szelaku, ale mo¿liwe jest tak¿e póŸniejsze olejowanie i woskowanie. Preparat Sanding Sealer ma dzia³anie wype³niaj¹ce: w tym celu przedmiot powoli obracany na tokarce jest najpierw polewany, a nastêpnie pod koniec suszenia jest szlifowany drobnoziarnistym materia³em œciernym. Powsta³y przy tym py³ dzia³a jako wype³niacz porów. Sanding Sealer przyj¹³ siê równie¿ jako samodzielny sposób wykañczania powierzchni, a powsta³a przy tym powierzchnia przypomina w dotyku woskowaty szelak. Opakowanie  300 ml