POLITURA PRZEZROCZYSTA 1 LIT – BW00037

134,50 

SKU: 8014885000330 Kategoria:

Bursztynowy roztwór na bazie szelaku, przygotowany zosta³ zgodnie z najstarszymi tradycjami. Przyjazne dla œrodowiska oleje wchodz¹ce w sk³ad tego produktu zapewniaj¹ ochronê i wspania³y delikatny po³ysk wszelkim powierzchniom z drewna znajduj¹cym siê we wnêtrzach pomieszczeñ. Gotowy do u¿ycia Opakowanie 1 l