PODSTAWA Z PY£U DRZEWNEGO F560335

67,25 

SKU: 2010000006450 Kategoria:

Ornament, aplikacja meblowa wykonany z py³u drzewnego dedykowany jako element dekoracyjny do mebli  oraz  wielu innych aplikacji nadaj¹ce indywidualny i elegancki charakter. Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi lakierowane   Baza , podstawa dekoracyjne elementy konstrukcyjne i wykoñczeniowe. Elementy dekoracyjne zaspokajaj¹ce ró¿ne gusta i potrzeby bez ograniczania kreatywnoœci, elementy konstrukcyjne i wykoñczeniowe s¹ punktem wyjœcia do o¿ywienia wszystkiego, co sugeruje fantazja. Wymiary: wysokoœæ    65 mm wymiar górny   80×80 mm wymiar dolny   138×138 mm