PILASTER , LISTWA , ORNAMENT Z PY£U DRZEWNEGO F560408

58,34 

SKU: 5907180872593 Kategoria:

Ornament , pilaster z py³u drzewnego . Klasyczny ornament – p³aski filar sk³adaj¹cy siê z elementów analogicznych do kolumny. S³u¿y g³ównie do dekoracji mebli, drzwi, okien, a tak¿e do dekoracyjnego rozcz³onkowania œcian. Element ten równie dobrze sprawdza przy urz¹dzaniu wnêtrz klasycznych jak i  tych w stylu nowoczesnym. Stanowi  bowiem szlachetny, prosty  akcent, wspó³graj¹cy z minimalizmem nowoczesnoœci i nadaj¹cy wspó³czesnemu wystrojowi niepowtarzalnoœæ i oryginalnoœæ . Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi, lakierowane  . Wymiary: d³ugoœæ       600 mm szerokoœæ     45 mm gruboœæ        16 mm