PILASTER , KARIATYDA , ORNAMENT Z PY£U DRZEWNEGO F560181

104,98 

SKU: 5907180871312 Kategoria:

Ornament  kariatyda to rodzaj kolumny lub pilastra , element  z py³u drzewnego dedykowany jako aplikacja do mebli oraz wielu innych o efekcie dekoracyjnym. Kariatyda antyczna figura kobieca pe³ni¹ca funkcjê podpory czy g³owicy kolumny lub pilastra.  Charakterystyczna dla mebli klasycystycznych oraz dla ca³ego stylu empire, który silnie naœladowa³ sztukê staro¿ytn¹ . Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi, lakierowane  . Wymiary: wysokoœæ     725 mm szerokoœæ     65  mm gruboœæ        58 mm