PI£A W£OSOWA SPIRALA ZÊBOWA FREEWAY – DK712512

149,95 

SKU: 4986927007000 Kategoria:

Pi³a w³osowa Freeway Do zastosowañ hobbystycznych i szkolnych oraz kszta³cenia Wytrzyma³y brzeszczot w³osowy o uzêbieniu spiralnym do ciêcia w ka¿dym kierunku bez obracania pi³y. Utwardzany powierzchniowo drut ( 1 mm) jest bardzo odporny na pêkniêcia i zu¿ycie. Komplet dwóch brzeszczotów.Freeway : solidny kab³¹k stalowy zapewniaj¹cy du¿¹ odpornoœæ na wyginanie £atwe zaczepianie brzeszczotu w uchwytach Napinanie i rozluŸnianie brzeszczotu poprzez przekrêcanie uchwytu  W zestawie 2 brzeszczoty wymienne (DK71513) z zêbami umieszczonymi spiralnie co umo¿liwia ciêcie ze wszystkich stron. D³ugoœæ brzeszczotu 165 mm Wysiêg 120 mm Masa 190 g