PI£A JAPOÑSKA RYOBA RESTAURO 125 – DK712123

204,98 

SKU: 4903524011513 Kategoria:

Ryoba Restauro 125 Kompaktowa pi³a japoñska z dwiema ró¿nymi podzia³kami zêbów i ultracienkim brzeszczotem to najlepszy wybór dla osób, które chc¹ uzyskaæ dok³adne ciêcia na ograniczonej przestrzeni oraz w przypadku przycinania d³ugoœci ko³ków w z³¹czach lub innych wystaj¹cych elementów drewnianych. Uchwyt bukowy. Pi³y do ko³ków Japoñskie pi³y do ko³ków s¹ idealne do dok³adnego i chroni¹cego powierzchniê przycinania ko³ków, sztyftów i z³¹czy ciesielskich poprzecznych. Elastyczne brzeszczoty z uzêbieniem bez rozwarcia. D³ugoœæ brzeszczotu 125 mm D³ugoœæ ca³kowita 270 mm Szerokoœæ brzeszczotu 30 mm Gruboœæ brzeszczotu 0,3 mm Uzêbienie trapezowe 1 / 1,3 mm