PI£A JAPOÑSKA KATABA UNIVERSAL 270 – DK712478

273,75 

SKU: 4049933020934 Kategoria:

Kataba Universal 270 Podwójne uzêbienie uniwersalne Ta pi³a typu kataba nie tylko sprawdza siê jako pi³a uniwersalna (do ciêæ w poprzek, wzd³u¿ i ukoœnie do w³ókien), ale tak¿e oferuje opcjê przekszta³cenia jej w mgnieniu oka w pi³ê typu ryoba za pomoc¹ dostêpnego osobno brzeszczotu.Specjalne zêby odprowadzaj¹ce wióry zapewniaj¹ szybki transport urobku Blokada brzeszczotu za pomoc¹ dŸwigni wychylnejPi³y typu kataba Pi³y typu kataba bez grzbietu s¹ bardzo wytrzyma³e dziêki zastosowaniu grubego brzeszczotu i umo¿liwiaj¹ wykonywanie ciêæ g³êbokich i równo z powierzchni¹. Brzeszczoty oferowane s¹ w ró¿nej d³ugoœci i z ró¿n¹ podzia³k¹, dziêki czemu pi³y te znajd¹ wszechstronne zastosowanie w rêcznych pracach ciesielskich i stolarskich. D³ugoœæ brzeszczotu 270 mm D³ugoœæ ca³kowita 570 mm Szerokoœæ brzeszczotu 60 mm Gruboœæ brzeszczotu 0,6 mm Rozwarcie uzêbienia 0,85 mm Uzêbienie trapezowe 1,9 mm