PI£A JAPOÑSKA KATABA SUPER HARD 240 – DK712204

383,80 

SKU: 4049933035518 Kategoria:

Kataba Super Hard 240, drewniany uchwyt Najpopularniejsza pi³a typu kataba Standardowa d³ugoœæ do ogólnych zastosowañ i wiêkszych przekrojów. Z tradycyjnym, lekkim i oddychaj¹cym uchwytem drewnianym lub z pokrytym gum¹, wyj¹tkowo wytrzyma³ym i antypoœlizgowym uchwytem Power Grip. Kataba Super Hard Pi³a zalecana jest do g³êbokich ciêæ w poprzek w³ókien (ciêcia poprzeczne i odcinanie) egzotycznego drewna twardego oraz sklejek i materia³ów p³ytowych. Odporne zêby niemal nie zu¿ywaj¹ siê w kontakcie z inkluzjami w drewnie (drewnie tropikalnym), spoinami czy ¿ywicami syntetycznymi. D³ugoœæ brzeszczotu 240 mm D³ugoœæ ca³kowita 540 mm Szerokoœæ brzeszczotu 65 mm Gruboœæ brzeszczotu 0,6 mm Rozwarcie uzêbienia 0,85 mm Uzêbienie trapezowe 1,9 mm