PI£A JAPOÑSKA KATABA SPEED 265 – DK712794

164,86 

SKU: 4976350222750 Kategoria:

Kataba Speed Saw 265 do ciêcia poprzecznego Japoñski brzeszczot – zachodni uchwyt Ergonomiczny uchwyt pistoletowy w stylu zachodnim pozwala ci¹æ w poprzek, wzd³u¿ i na ukos bez zmêczenia. Pi³y typu kataba Pi³y typu kataba bez grzbietu s¹ bardzo wytrzyma³e dziêki zastosowaniu grubego brzeszczotu i umo¿liwiaj¹ wykonywanie ciêæ g³êbokich i równo z powierzchni¹. Brzeszczoty oferowane s¹ w ró¿nej d³ugoœci i z ró¿n¹ podzia³k¹, dziêki czemu pi³y te znajd¹ wszechstronne zastosowanie w rêcznych pracach ciesielskich i stolarskich. D³ugoœæ brzeszczotu 265 mm D³ugoœæ ca³kowita 435 mm Szerokoœæ brzeszczotu 60 mm Gruboœæ brzeszczotu 0,6 mm Rozwarcie uzêbienia 0,75 mm Uzêbienie trapezowe 1,7 mm