PI£A JAPOÑSKA KATABA MINI 175 – DK712467

134,80 

SKU: 4963041300118 Kategoria:

Kataba Mini 175 do ciêcia poprzecznego Minipi³a typu kataba w stylu zachodnim Do dok³adnych, g³adkich ciêæ. Z ergonomicznym uchwytem pistoletowym.Zapewnia maksymaln¹ kontrolê podczas prac precyzyjnych Idealnie sprawdza siê w po³¹czeniu z skrzynk¹ uciosow¹ Pi³y typu kataba bez grzbietu s¹ bardzo wytrzyma³e dziêki zastosowaniu grubego brzeszczotu i umo¿liwiaj¹ wykonywanie ciêæ g³êbokich i równo z powierzchni¹. Brzeszczoty oferowane s¹ w ró¿nej d³ugoœci i z ró¿n¹ podzia³k¹, dziêki czemu pi³y te znajd¹ wszechstronne zastosowanie w rêcznych pracach ciesielskich i stolarskich. D³ugoœæ brzeszczotu 175 mm D³ugoœæ ca³kowita 300 mm Szerokoœæ brzeszczotu 47 mm Gruboœæ brzeszczotu 0,5 mm Rozwarcie uzêbienia 0,65 mm Uzêbienie trapezowe 1,5 mm