PI£A JAPOÑSKA HATTORI RYOBA 240 – DK712654

240,73 

SKU: 4969402413381 Kategoria:

Hattori Ryoba 240 Oryginalna pi³a japoñska typu ryoba z brzeszczotem zamontowanym na sta³e (bez mo¿liwoœci wymiany). Dziêki dwóm ró¿nym uzêbieniom pi³a typu ryoba oferuje optymaln¹ wydajnoœæ zarówno w przypadku ciêcia wzd³u¿, jak i w poprzek w³ókien. Czyni to z niej najbardziej wszechstronn¹ pi³ê do zastosowañ w pracach stolarskich i ciesielskich. Nieco grubszy brzeszczot umo¿liwia prowadzenie pi³y bez grzbietu, pozwalaj¹c na wykonywanie ciêæ g³êbokich i równo z powierzchni¹ bez ograniczenia g³êbokoœci. Drobniejsze zêby w pobli¿u uchwytu u³atwiaj¹ wprowadzanie brzeszczotu w materia³ i umo¿liwiaj¹ progresywny przebieg si³y ciêcia. D³ugoœæ brzeszczotu 240 mm D³ugoœæ ca³kowita 600 mm Szerokoœæ brzeszczotu 100 mm Gruboœæ brzeszczotu 0,6 mm Rozwarcie uzêbienia 0,8 / 0,9 mm Uzêbienie trapezowe 1,6 mm Uzêbienie trójk¹tne 2,5–3,8 mm