PI£A JAPOÑSKA DWUSTRONNA RYOBA 210 – DK712803

404,43 

SKU: 4049933035877 Kategoria:

Ryoba Seiun 210 – Do ma³ych przedmiotów obrabianych Specyfika pi³ japoñskich polega na tym, ¿e ciêcie nimi nastêpuje poprzez gi¹gniêcie ostra do siebie, a nie pchania jak to ma miejsce w tradycyjnych pi³ach. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia zastosowanie bardzo cienkich ostrzy, nawet 0,3 mm, przez co s¹ bardziej giêtkie i odporne na pêkniêcia. Zapewnia doskona³¹ precyzjê, a powstaj¹cy rzaz jest idealnie równy. Pi³a RYOBA – z jednej strony pi³a poprzeczna, z przeciwnej pi³a wzd³u¿na. Specyfika pi³ japoñskich polega na tym, ¿e ciêcie nimi nastêpuje poprzez gi¹gniêcie ostra do siebie, a nie pchania jak to ma miejsce w tradycyjnych pi³ach. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia zastosowanie bardzo cienkich ostrzy, nawet 0,3 mm, przez co s¹ bardziej giêtkie i odporne na pêkniêcia. Zapewnia doskona³¹ precyzjê, a powstaj¹cy rzaz jest idealnie równy.  Najbardziej uniwersalny i popularny typ wœród pi³ japoñskich. Z jednej strony ostrze do ciêcia w poprzek w³ókien drewna, z drugiej do ciêcia wzd³u¿nego. Doskona³a do wykonywania m.in. po³¹czeñ na czopy. Rêkojeœæz drewna Hinoki owiniêta rattanem (mog¹ pojawiæ siê niewielkie ubytki, które nie maj¹ wp³ywu na pracê). Dla wiêkszego bezpieczeñstwa pi³y mog¹ zostaæ rozkrêcone na czas transportu. D³ugoœæ brzeszczotu 210 mm D³ugoœæ ca³kowita 540 mm Szerokoœæ brzeszczotu 88 mm Gruboœæ brzeszczotu 0,45 mm Rozwarcie uzêbienia 0,65 / 0,55 mm Uzêbienie trapezowe 1,4 mm Uzêbienie trójk¹tne 2,5-3,9 mm