PI£A JAPOÑSKA DOZUKI SUPER HARD COMPACT 180 – DK712795

213,23 

SKU: 4049933035853 Kategoria:

Porêczny i kompaktowy. Do zastosowañ w terenie lub maksymalnej kontroli podczas precyzyjnego ciêcia. Z tradycyjnym, lekkim i oddychaj¹cym uchwytem drewnianym lub z pokrytym gum¹, wyj¹tkowo wytrzyma³ym i antypoœlizgowym uchwytem Power Grip. Dozuki Super Hard Pi³a zalecana jest do g³êbokich ciêæ w poprzek w³ókien (ciêcia poprzeczne i odcinanie) egzotycznego drewna twardego oraz sklejek i materia³ów p³ytowych.Odporne zêby niemal nie zu¿ywaj¹ siê w kontakcie z inkluzjami w drewnie (drewnie tropikalnym), spoinami czy ¿ywicami syntetycznymi Zaokr¹glona koñcówka umo¿liwia tak¿e wcinanie siê w materia³ D³ugoœæ brzeszczotu 180 mm D³ugoœæ ca³kowita 395 mm G³êbokoœæ ciêcia 45 mm Materia³ uchwytu Power Grip Gruboœæ brzeszczotu 0,3 mm Rozwarcie uzêbienia 0,45 mm Uzêbienie trapezowe 1,5 mm