PI£A JAPOÑSKA DOZUKI 180 – DK712846

214,38 

SKU: 4049933036065 Kategoria:

Dozuki Compact 180 do ciêcia poprzecznego, Power Grip Porêczny i kompaktowy Do zastosowañ w terenie lub maksymalnej kontroli podczas precyzyjnego ciêcia w poprzek w³ókien. Z tradycyjnym, lekkim i oddychaj¹cym uchwytem drewnianym lub z pokrytym gum¹, wyj¹tkowo wytrzyma³ym i antypoœlizgowym uchwytem Power Grip. Pi³y typu dozuki Pi³y typu dozuki s¹ nieodzowne w przypadku po³¹czeñ drewnianych i precyzyjnego odcinania oraz ciêcia poprzecznego. Niesamowicie cienki brzeszczot o bardzo drobnym uzêbieniu pozwala uzyskaæ precyzyjne ciêcia bez zadziorów i bardzo w¹ski rzaz. Wzmocnienie grzbietu stabilizuje brzeszczot i minimalizuje ryzyko jego pêkniêcia, ale ogranicza g³êbokoœæ ciêcia. Pi³y typu dozuki o uzêbieniu uniwersalnym doskonale nadaj¹ siê do wczepów i innych po³¹czeñ drewnianych. D³ugoœæ brzeszczotu 180 mm D³ugoœæ ca³kowita 395 mm G³êbokoœæ ciêcia 45 mm