PASTA POZ£OTNICZA GOLDFINGER Z£OTO BLADE 20 ML – AP0142

23,39 

SKU: 5900310015457 Kategoria:

Pasta poz³otnicza (GOLDFINGER) Metaliczna pasta, idealna do retuszowania i z³ocenia ram, mebli, prac restauratorskich, poz³acania modeli gipsowych, glinianych oraz rzeŸb drewnianych. Najlepsze efekty osi¹ga siê na powierzchniach porowatych. Najlepiej nak³adaæ je miêkk¹, bawe³nian¹ szmatk¹, pêdzlem lub bezpoœrednio palcami. W razie koniecznoœci mo¿na rozcieñczaæ white spirit lub terpentyn¹. Dostêpne 7 kolorów: srebro, z³oto blade, z³oto zielone, z³oto bogate, z³oto czyste, z³oto dukatowe i miedŸ. Opakowanie 20 ml.