PARALOID B82 100 G – B07010

30,57 

SKU: db122df369e7 Kategoria:

Paraloid B82 jest to ¿ywica akrylowa, na bazie metakrylanu metylowego. Jej ogromn¹ zalet¹ jest mo¿liwoœæ rozpuszczania w alkoholu etylowym z wod¹ w stosunku 9:1 jak równie¿ w innych rozpuszczalnikach do ¿ywic syntetycznych takich jak ketony, estry, wêglowodory aromatyczne. Zastosowanie: impregnacja i konsolidacja. Opakowanie: 100 g i 1 kg