PARALOID B82 1 KG – B07011

284,90 

SKU: 2010000013687 Kategoria:

Paraloid B82 jest to ¿ywica akrylowa, na bazie metakrylanu metylowego. Jej ogromn¹ zalet¹ jest mo¿liwoœæ rozpuszczania w alkoholu etylowym z wod¹ w stosunku 9:1 jak równie¿ w innych rozpuszczalnikach do ¿ywic syntetycznych takich jak ketony, estry, wêglowodory aromatyczne. Zastosowanie: impregnacja i konsolidacja. Opakowanie: 100 g i 1 kg