PARALOID B72 100 G – BR00002

30,94 

SKU: 6d5d22dc0e4c Kategoria:

Paraloid B-72 jest ¿ywic¹ do zabezpieczania przedmiotów przed niszcz¹cymi czynnikami atmosferycznymi (kopolimer metakrylanu etylu i akrylanu metylu), a tak¿e do konsolidacji i impregnacji zniszczonego przez owady drewna. Cech¹ najistotniejsz¹ jest bardzo du¿a odpornoœæ na dzia³anie œwiat³a (nie ¿ó³knie), wody, wodnych roztworów kwasów, zasad i soli oraz mikroorganizmów. Jest to jeden z najlepszych materia³ów syntetycznych stosowanych w konserwacji zabytków. Roztwory Praloidu B-72 stosuje siê do utrwalania pudruj¹cych siê malowide³ œciennych, wzmacniania tynków, drewna i materia³ów kamiennych. Mieszanina Paraloidu i ró¿nego rodzaju wype³niacza jest doskona³ym wype³niaczem ubytków w drewnie, kamieniu i ceramice.Do konsolidacji drewna stosuje siê roztwór 10-15%, rozpuszczalny w acetonie, toluenie lub nitro. Nie rozuszcza siê w benzynie lakowej. Malowid³a œcienne i tynki – Do konsolidacji malowide³ œciennych, farb mineralnych i wapiennych, wzmocnienia tynków itp. zaleca siê maks. 5% roztwór w toluen/izopropanolu. Obrazy – Do utwardzenia i konsolidacji pod³o¿a i kolorowej warstwy na p³ótnie lub na drewnie zaleca siê 5-10% roztwór toluenu lub toluenu/izopropanolu. Spêkania mog¹ byæ ponownie przyciœniête przy pomocy nagrzewaj¹cej szpachli. Jako fiksatywa podstawowa mo¿e byæ PARALOID B72 naniesiony pêdzlem w postaci 10% roztworu w toluen/ksylenu. Koñcow¹ warstwê nanosi siê w takim samym stê¿eniu przy pomocy pistoletu natryskowego. Podczas natrysku w wysokich temperaturach nale¿y dodaæ 10% Shellsol A lub PM Cellosolve. Drewno – do konsolidacji zaleca siê 5-10% roztwory w toluenie. Dla d³u¿szej i g³êbszej penetracji mo¿liwy jest roztwór w toluen/ksylenie. Szk³o i ceramika – stosuje siê szybkoschn¹cy 10% roztwór w acetonie lub aceton/alkoholu. Poszczególne czêœci nale¿y najpierw nasyciæ 10% roztworem, a nastêpnie trawiæ 20-40% roztworem. Opakowania: 100 g i 1 kg