PARALOID B44 100 G – B07006

28,67 

SKU: 858e9f5a3497 Kategoria:

Paraloid B44 jest ¿ywic¹ do zabezpieczania przedmiotów przed niszcz¹cymi czynnikami atmosferycznymi (metakrylan butylu). Cech¹ najistotniejsz¹ jest bardzo du¿a odpornoœæ na dzia³anie œwiat³a (nie ¿ó³knie), wody, wodnych roztworów kwasów, zasad i soli oraz mikroorganizmów. Po wyschniêciu tworzy tward¹ i przeŸroczyst¹ pow³okê. Roztwory Praloidu B-44 stosuje siê do spajania produktów korozji metali z rdzeniem metalicznym, zabezpieczania powierzchni przedmiotów przed niszcz¹cymi dzia³aniami warunków atmosferycznych. Mieszanina Paraloidu i ró¿nego rodzaju wype³niacza jest doskona³ym wype³niaczem ubytków w przedmiotach metalowych. Stosuje siê go w roztworach od 8% do 15% w zale¿noœci od przeznaczenia. ¯ywica w granulkach rozpuszczalna w acetonie, toluenie, nitro i benzynie lakowej. Opakowanie: 100 g i 1 kg