PAPIER PALATINA, KOŒÆ S£ONIOWA – F01089

4,29 

SKU: 06c49bbeeef7 Kategoria:

Produkowany z wysokiej jakoœci celulozy, poddanej procesowi bielenia tlenem i z tego wzglêdu bez chloru (TCF), bezkwasowy, pH neutralne. Cechy tego papieru sprawiaj¹, ¿e jest wskazany jako papier do archiwizacji dokumentów. Znakomity jako bezkwasowe przek³adki do ochrony i przechowywania archiwaliów, rysunków, rycin w oczekiwaniu na konserwacjê. Poprzez obustronne prze³o¿enie dokumentu, rycin, rysunku papierem PALATINA, wspomaga siê ich odkwaszanie. PLATINA przejmuje kwasowoœæ obiektu, oddaj¹c mu jednoczeœnie swój neutralny odczyn. Zastosowanie PALATINA jako przek³adki w przypadku zastosowania passe-partout o odczynie kwaœnym, chroni obiekt odizolowuj¹c go od tektury. Arkusz 70 x 100, 120 g/m2, kolor: koœc s³oniowa.