ORNAMENT Z PY£U DRZEWNEGO F560396

7,65 

SKU: 5907180872494 Kategoria:

Ornament wykonany z py³u drzewnego o wspania³ym efekcie dekoracyjnym. Ornament z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów).Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone, barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi, lakierowane. Wymiary: wysokoœæ   110 mm szerokoœæ   45 mm