ORNAMENT Z PY£U DRZEWNEGO F560203

745,14 

SKU: 5907180876157 Kategoria:

Ornamenty du¿e , wykonane z py³u drzewnego .Dedykowane jako element dekoracyjny do ³ó¿ek  sypialnianych ,nadaj¹ce indywidualny i elegancki charakter. Najbardziej efektownie spe³nia rolê dekoracyjn¹ nad ³ó¿kiem, ale równie¿ w ka¿dym dowolnym miejscu. Pomimo tego, i¿ obecnie wiêkszoœæ wnêtrz wykañczanych jest w nowoczesnym stylu, to jednak takie ornamenty ekskluzywne idealnie z nim wspó³graj¹. Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi,lakierowane Wymiary: d³ugoœæ     1070 mm wysokoœæ    420 mm gruboœæ        50 mm