ORNAMENT PANEL Z PY£U DRZEWNEGO F560507

374,48 

SKU: 5907180872654 Kategoria:

Ornament du¿y , panel wykonany z py³u drzewnego z motywem kwiatowym o wspania³ym efekcie dekoracyjnym . Dedykowany jako aplikacje dekoracyjne do mebli  oraz wielu innych aplikacji nadaj¹ce indywidualny i elegancki charakter. Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi ,lakierowane. Wymiary: wysokoœæ   630 mm szerokoœæ   630 mm gruboœæ        50 mm