ORNAMENT PANEL Z PY£U DRZEWNEGO F560283

189,15 

SKU: 5907180871855 Kategoria:

Ornament , panel wykonany z py³u drzewnego z motywem kwiatowym o wspania³ym efekcie dekoracyjnym . Ta dekoracja jest inspirowana staro¿ytnym Groteska , element dekoracyjny przedstawiaj¹cy wieniec z kwiatów,roœlin , elementy takie jak postacie ludzkie , zwierzêta i inne.  Stosowany jako motyw dekoracyjny w okresie renesansu. Dedykowany jako aplikacje dekoracyjne do mebli  oraz wielu innych aplikacji nadaj¹ce indywidualny i elegancki charakter. Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi ,lakierowane. Wymiary: wysokoœæ   285 mm szerokoœæ   140 mm gruboœæ        20 mm