ORNAMENT NARO¯NIK Z PY£U DRZEWNEGO F571113

12,61 

SKU: 2010000010372 Kategoria:

Ornamenty  naro¿ne, dekory do ozdobienia mebli. Wykonany z py³u drzewnego dedykowany jako element dekoracyjny do mebli  oraz wielu innych aplikacji nadaj¹ce indywidualny i elegancki charakter, te ozdoby s¹ nie tylko dla stolarzy. Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi lakierowane   Wymiary: wysokoœæ      33 mm szerokoœæ     67 mm gruboœæ          8 mm