ORNAMENT NARO¯NIK Z PY£U DRZEWNEGO F570227

19,50 

SKU: 2010000010341 Kategoria:

Ornamenty  naro¿ne, dekory do ozdobienia mebli. Wykonany z py³u drzewnego dedykowany jako element dekoracyjny do mebli  oraz wielu innych aplikacji nadaj¹ce indywidualny i elegancki charakter, te ozdoby s¹ nie tylko dla stolarzy. Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi lakierowane   Wymiary: wysokoœæ      72 mm szerokoœæ     105 mm gruboœæ          6  mm Wymiary: szer. – 105 mm wys. –   72 mm   gruboœæ  – 6 mm