ORNAMENT NARO¯NIK Z PY£U DRZEWNEGO F568517

10,70 

SKU: 2010000005934 Kategoria:

Ornamenty  naro¿ne, dekory do ozdobienia mebli. Wykonany z py³u drzewnego dedykowany jako element dekoracyjny do mebli  oraz wielu innych aplikacji nadaj¹ce indywidualny i elegancki charakter, te ozdoby s¹ nie tylko dla stolarzy. Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi i lakierowane.   Wymiary: wysokoœæ      40 mm szerokoœæ     60 mm gruboœæ          10 mm