ORNAMENT LISTWA Z PY£U DRZEWNEGO F560178

163,54 

SKU: 5907180871282 Kategoria:

Ornament , dekor listwa z py³u drzewnego dedykowany jako aplikacja do mebli oraz wielu innych o efekcie dekoracyjnym  nadaj¹ce indywidualny i elegancki charakter. Niektóre ornamenty z py³u drzewnego mo¿na dowolnie kszta³towaæ dostosowuj¹c je do pod³o¿a przy pomocy gor¹cego powietrza ( nawet przy u¿yciu zwyk³ej suszarki do w³osów). Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi, lakierowane  . Wymiary: d³ugoœæ     1300 mm szerokoœæ     80 mm gruboœæ        40 mm